Gizlilik Politikası

AKINTÜRK PETROL LTD.

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KABUL BEYANI

 

İşbu Gizlilik Politikası ve Kabul Beyanının (“Gizlilik Politikası”) amacı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca belirlenen, Kişisel Verilerin kullanımına ilişkin iznin sınırlarını, koşullarını ve şartlarını belirlemektir. Şirket, müşterilerine sunacağı teknolojik hizmetleri gerçekleştirmek adına Müşteriler’in Kişisel Verilerini, aşağıda detaylı açıklanan kapsam ve koşullarda işlemektedir.

Şirket, gizlilik konusunda Türkiye’deki yasal düzenlemelere uymaktadır. Şirket, vereceği hizmetler amacıyla Müşteri’den aldığı her türlü kişisel veriyi, tabi olduğu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun olacak şekilde işleyebilir, raporlayabilir, sunulacak olan hizmetler kapsamında beraber çalıştığı yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarıyla paylaşabilir ve onlara aktarabilir, kullanabilir, saklayabilir (depolayabilir).

Aşağıda yer alan hususlar, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileri alınan Müşterileri bilgilendirme amacıyla yazılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri;

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“TKHK”) başta olmak üzere her türlü tüketici mevzuatı ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu başta olmak üzere her türlü sair mevzuat ve diğer mevzuat kapsamında, Akıntürk Petrol tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi için; bu ürün ve/veya hizmetlerde kullanılmak; Müşteri’nin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen/diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden hizmet gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve Diğer Şirketlerin ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi yasalarla belirlenmiş/sınırlanmış amaçlarla kişisel verileriniz Akıntürk Petrol tarafından işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Müşterinin Hakları:

Akıntürk Petrol kişisel verilerinizi; bayi portalimiz, kurumsal web sitemiz, iş birliği ortaklarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya KKB, Risk Merkezi gibi kurumlardan yahut sair resmî kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hâkim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinebilmektedir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; KVKK gereğince, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki anlaşma tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir.

Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

İşbu Gizlilik Politikası ve Kabul Beyanı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve uygulanmasından doğabilecek he türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Değişiklik Yapma Hakkı:

Akıntürk Petrol, işbu Gizlilik Politikası üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutup, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, yapılan değişiklik en kısa sürede Müşteriye bildirilecektir. 

Kişisel Verilere Dair Açık Onay:

İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden sisteme kayıt olup bunlar üzerinden kişisel verilerini paylaşan Müşteriler, işbu Gizlilik Politikası üzerine “tik” atmak suretiyle kişisel veya özel nitelikli kişisel verilerinin alınmasına, işlenmesine ve yurt içine/ yurt dışına aktarılmasına ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekillerde kullanılmasına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda izin vermiş olurlar.

Yukarıdaki bilgilendirmeler ışığında;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, Müşteri’nin web sayfasını kullanması ve/veya Akıntürk Petrol’ın hizmetlerinden yararlanmaya başlamasıyla beraber herhangi bir sınırlandırma, uygunluk ya da değişiklik olmaksızın kişisel verilerin Akıntürk Petrol tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden temin ettiği; okuduğu, incelediği, değerlendirdiği ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiği; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Akıntürk Petrol’ın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararları talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, özgür iradesi sonucu bu “Gizlilik Politikası ve Kabul Beyanı”nda belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yöntemi belirtilen kişisel verilerin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, Akıntürk Petrol’ın çalıştığı yurtiçi ve yurtdışı ortaklarına aktarılmasına, raporlanmasına,  saklanmasına ve KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine onay verdiği ve işbu Gizlilik Politikası’na bağlı olmayı kabul ettiği anlamına gelmektedir.